Trục điện tim lệch trái trên điện tâm đồ

12:59 01/06/2015 GMT+7
Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái.
 

Trục điện tim lệch trái với tăng điện thế ở chuyển đạo aVL, nhưng không phì đại tâm thất trái. Chuyển dịch trục sang trái là do block nhánh trái trước

Trục điện tim lệch trái trên hình ảnh điện tâm đồ (LAD - left axis deviation): Trục QRS từ 00 đến âm 900.