Xem tuổi kết hôn cho 12 con giáp năm Bính Thân 2016

18:22 05/05/2016 GMT+7
(Xã hội) - Nếu bạn đang có dự định kết hôn trong năm nay, hãy tham khảo một vài thông tin hữu ích dưới đây:
 

1. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tý vào năm Bính Thân 2016

Giáp Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
Kỵ: Can Canh; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Bính Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo
Hợp: Can Tân; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Mậu Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo
Hợp: Can Quý; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
Kỵ: Can Giáp; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Canh Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo
Hợp: Can Ất; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
Kỵ : Can Bính; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tý: Kiêng cưới gả vào năm Mẹo
Hợp: Can Đinh; các tuổi Sửu – Thìn – Thân.
Kỵ : Can Mậu; các tuổi Mão – Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

2. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Sửu vào năm Bính Thân

Ất Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần
Hợ: Can Canh; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
Kỵ: Can Tân; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Đinh Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần
Hợp: Can Nhâm; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
Kỵ: Can Quý; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Kỷ Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần
Hợp: Can Giáp; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Tân Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần
Hợp: Can Bính; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
Kỵ: Can Đinh; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

Quý Sửu: Kiêng cưới gả vào năm Dần
Hợp: Can Mậu; các tuổi Tý – Tỵ – Dậu.
Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Ngọ – Mùi; các tuổi khác bình hòa

3. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Dần vào năm Bính Thân

Bính Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu
Hợp: Can Tân; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Nhâm; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Mậu Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu
Hợp: Can Quý; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
Kỵ: với Can Giáp; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Canh Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu
Hợp: Can Ất; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Bính; tuổi Thân, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu
Hợp: Can Đinh; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
Kị: Can Mậu; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

Giáp Dần: Kiêng cưới gả vào năm Sửu
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Ngọ – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Canh; tuổi Thân; các tuổi khác bình hòa

4. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Mão vào năm Bính Thân

Đinh Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý
Hợp: Can Nhâm; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Quý; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý
Hợp: Can Giáp; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Tân Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý
Hợp: Can Bính; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Đinh; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Quý Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý
Hợp: Can Mậu; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi.
Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

Ất Mão: Kiêng cưới gả vào năm Tý
Hợp: Can Canh; các tuổi Mùi – Tuất – Hợi
Kỵ: Can Tân; các tuổi Thìn – Dậu; các tuổi khác bình hòa

5. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Thìn vào năm Bính Thân

Mậu Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi
Hợp: Can Quý; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
Kỵ :Can Giáp; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Canh Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi
Hợp: Can Ất; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
Kỵ: Can Bính; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi
Hợp: Can Đinh; các tuổi Tý – Thân- Dậu.
Kỵ: Can Mậu; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

Giáp Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Tý – Thân - Dậu.
Kỵ: Can Canh; các tuổi Mão – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Bính Thìn: Kiêng cưới gả vào năm Hợi
Hợp: Can Tân; các tuổi Tý – Thân- Dậu.
Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Mão – Tuất; các tuổi khác bình hòa

6. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tỵ vào năm Bính Thân

Kỷ Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất
Hợp: Can Giáp; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Dần – Hợi; các tuổi khác bình hòa

Tân Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất
Hợp: Can Bính; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
Kỵ : Can Đinh; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất
Hợp: Can Mậu; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
Kị với Can Kỷ; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Ất Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất
Hợp: Can Canh; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
Kỵ: Can Tân; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Tỵ: Kiêng cưới gả vào năm Tuất
Hợp: Can Nhâm; các tuổi Sửu – Thân – Dậu.
Kỵ : Can Quý; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Xem tuổi kết hôn cho 12 con giáp năm Bính Thân 2016
Ảnh minh họa

7. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Ngọ vào năm Bính Thân

Canh Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu
Hợp: Can Ất; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
Kỵ: Can Bính; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

Nhâm Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu
Hợp: Can Đinh; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
Kỵ: Can Mậu; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Giáp Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.

Kỵ: Can Canh; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

Bính Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu
Hợp: Can Tân; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý, các tuổi khác bình hòa

Mậu Ngọ: Kiêng cưới gả vào năm Dậu
Hợp: Can Quý; các tuổi Dần – Mùi – Tuất.
Kỵ: Can Giáp; các tuổi Tỵ – Sửu – Tý; các tuổi khác bình hòa

8. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Mùi vào năm Bính Thân

Tân Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân
Hợp: Can Bính; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
Kỵ: Can Đinh; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Quý Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân
Hợp: Can Mậu; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Ất Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân
Hợp: Can Canh; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
Kỵ: Can Tân; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

Đinh Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân
Hợp: Can Nhâm; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
Kỵ: Can Quý; các tuổi Tí – Sửu, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Mùi: Kiêng cưới gả vào năm Thân
Hợp: Can Giáp; các tuổi Mão – Ngọ – Hợi.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Tý – Sửu; các tuổi khác bình hòa

9. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Thân vào năm Bính Thân

Nhâm Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi
Hợp: Can Đinh; các tuổi Tý – Thìn.
Kỵ: Can Mậu; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Giáp Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Tý – Thìn.
Kỵ: Can Canh; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Bính Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi
Hợp: Can Tân; các tuổi Tý – Thìn.
Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Mậu Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi
Hợp: Can Quý; các tuổi Tý – Thìn.
Kỵ: Can Giáp; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Canh Thân: Kiêng cưới gả vào năm Mùi
Hợp: Can Ất; các tuổi Tý – Thìn.
Kỵ: Can Bính; các tuổi Dần – Hợi, các tuổi khác bình hòa

10. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Dậu vào năm Bính Thân

Quý Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ
Hợp: Can Mậu; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Ất Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ
Hợp: Can Canh; tuổi Sửu – Tý – Thìn.
Kỵ: Can Tân; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Đinh Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ
Hợp: Can Nhaâm; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
Kỵ: Can Quý; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ
Hợp: Can Giáp; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

Tân Dậu: Kiêng cưới gả vào năm Ngọ
Hợp: Can Bính; các tuổi Sửu – Tỵ – Thìn.
Kỵ: Can Đinh; các tuổi Mão – Dậu – Tuất, các tuổi khác bình hòa

11. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Tuất vào năm Bính Thân

Giáp Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ
Hợp: Can Kỷ; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Canh; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Bính Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ
Hợp: Can Tân; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Nhâm; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Mậu Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ
Hợp: Can Quý; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Giáp; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Canh Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ
Hợp; Can Ất; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Bính; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

Nhâm Tuất: Kiêng cưới gả vào năm Tỵ
Hợp: Can Đinh; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Mậu; các tuổi Sửu – Thìn – Dậu, các tuổi khác bình hòa

12. Xem tuổi kết hôn tốt - xấu cho người tuổi Hợi vào năm Bính Thân

Ất Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn
Hợp: Can Canh; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Tân; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Đinh Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn
Hợp: Can Nhâm; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Quý; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Kỷ Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn
Hợp: Can Giáp; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Ất; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Tân Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn
Hợp: Can Bính; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Đinh; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Quý Hợi: Kiêng cưới gả vào năm Thìn
Hợp: Can Mậu; các tuổi Dần – Mão – Ngọ.
Kỵ: Can Kỷ; các tuổi Thìn – Thân – Hợi, các tuổi khác bình hòa

Những ngày kiêng kỵ tổ chức cưới hỏi đối với người Việt

1. Ngày giỗ hoặc ngày lễ kỷ niệm của gia đình

Theo quan niệm của người Việt, tổ chức cưới trùng với ngày giỗ của bất kỳ người thân nào trong gia đình là điều vô cùng cấm kỵ. Điều này không chỉ phạm phép mà còn đem đến những điều không may đối với cặp vợ chồng mới. 

Một số người lại kiêng tổ chức cưới vào đúng ngày sinh nhật của cô dâu chú rể hoặc ngày kỷ niệm cưới của bố mẹ.

2. Những ngày được cho là không may mắn

Với quan niệm "năm cùng tháng tận" gợi về những điều không may, nhiều gia đình không bao giờ chọn những ngày đầu tháng hoặc cuối tháng để tổ chức hôn sự.

Với những người quan niệm theo phương Tây, ngày 13 thứ sáu lại là ngày không may để khởi sự bất cứ một sự kiện quan trọng nào huống chi là ngày trọng đại nhất đời người.

3. Ngày nhuận

Theo lịch âm, cứ mỗi 4 năm sẽ có một năm nhuận tức tháng hai có thêm ngày 29. Nếu tổ chức cưới vào ngày nhuận, những năm kỷ niệm ngày cưới tiếp theo sẽ bị sai lệch về ngày và do đó làm mất đi ý nghĩa . Chính vì vậy, nếu không muốn phải đợi đến 4 năm để được kỷ niệm ngày cưới một lần bạn nên tránh tổ chức cưới vào ngày nhuận.

Giá xăng tăng 650 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay
Giá xăng tăng 650 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay
(Xã hội) - (Phunutoday) - Giá xăng dầu sẽ tăng thêm 640 đồng/lít từ 15 giờ hôm nay (5-5).